GLYCOSYL hóa PROTEIN
Hotline

GLYCOSYL hóa PROTEIN

Các glycoprotein có trình tự amino acid giống nhau, nhưng các cấu trúc oligosaccharide khác nhau được gọi là các glycoform
 
 
- Trong khi quá trình tổng hợp protein được hướng dẫn bởi các khuôn mẫu DNA và RNA, thì việc bổ sung đường vào protein là một quá trình không cần khuôn mẫu. Vì thế, có thể tìm thấy nhiều biến thể trong các cấu trúc oligosaccharide của các glycoprotein (các protein được glycosyl hóa).
- Các glycoprotein có trình tự amino acid giống nhau, nhưng các cấu trúc oligosaccharide khác nhau được gọi là các glycoform. Các cấu trúc oligosaccharide được liên kết đồng hóa trị với protein hoặc ở nguyên tử nitrogen (N-glycosylation) hoặc ở nguyên tử oxygen (O-glycosylation). Hai dạng glycosylation này khác nhau không chỉ ở vị trí gắn vào của đường mà còn ở loại đường và số lượng đường được bổ sung.
- Hầu hết các protein hiện diện trên bề mặt tế bào, virus, và trong máu của các động vật được glycosyl hóa, và vì thế nó được xem giống như một số dược phẩm sinh học (biopharmaceuticals) cũng sẽ được glycosyl hóa để có cùng chức năng như các bản sao tự nhiên của chúng.
- Vi khuẩn không glycosyl hóa các protein của chúng (hoặc đúng hơn là có các loại liên kết peptide-đường hoàn toàn khác với động vật), vì thế các kỹ thuật của công nghệ di truyền được phát triển cho nấm men và các tế bào eukaryote là những loại có glycosyl hóa. Dĩ nhiên, chúng không luôn luôn glycosyl hóa trong một phương thức chính xác như các tế bào ở người thực hiện.
- Đường có thể được liên kết với protein thông qua các nhóm amide của asparagine (Asn) trong chuỗi peptide ngắn Asn-X-Ser/Thr (trong đó X đại diện cho mọi amino acid ngoại trừ proline), hoặc hiếm khi hơn, thông qua nhóm hydroxyl của serine (Ser) và threonine (Thr). Điều này có nghĩa là bao nhiêu protein có thể được glycosyl hóa thì có thể được dự đoán tới một phạm vi giới hạn từ chuỗi amino acid của nó, và sau đó từ chuỗi gen của nó.
- Glycosyl hóa như thế là một dạng của sự biến đổi hậu dịch mã, tức là biến đổi hóa học của protein sau khi protein được dịch mã từ RNA. Sự glycosyl hóa protein khác là hóa học, và xảy ra bất cứ khi nào một protein nằm trong các dung dịch đường một thời gian lâu. Cái này cũng được gọi là glycation.
- Một tế bào có thể thu được một hỗn hợp các glycoform khác nhau. Các glycoform khác nhau có các tính chất chức năng khác nhau trong nhiều trường hợp, và được nhận biết bằng hệ thống miễn dịch. Các tế bào ung thư thường sản xuất các glycoform khác nhau từ những tế bào bình thường, thường ít glycosyl hóa các protein bề mặt của chúng hơn. Nhiều chỉ thị khối u trên thực tế là các dấu phân biệt glycoprotein đặc trưng cho các tế bào ung thư, và do đó là phương thức tiềm năng trong chẩn đoán ung thư hoặc sản xuất các dược phẩm đích cho nó.

X