Hotline
Công nghệ DNA tái tổ hợp
Khác với sự di truyền qua nhân, di truyền tế bào chất do các gen trong các bào quan ti thể và lục lạp ở sinh vật nhân thực và plasmit ở sinh vật nhân sơ có một số đặc điểm 
Công nghệ giám đinh ADN hài cốt
Hiện nay trên thế giới sử dụng 4 công nghệ chủ yếu để giám định ADN hài cốt. Đó là dùng AD...
Enzym giới hạn trong phân tích ADN
Hầu hết các phân tử ADN trong tự nhiên đều lớn hơn nhiều so với kích thước có thể thao tác...
Tinh sạch và làm giàu acid nucliec
Nghiên cứu tinh sạch và làm giàu acid nucleic của vi sinh vật trong các mẫu bệnh phẩm bằng...
Di truyền ngoài nhiễm sắc thể
Khác với sự di truyền qua nhân, di truyền tế bào chất do các gen trong các bào quan ti thể...

Thư viện ảnh


X