Hotline
Công nghệ protein/enzyme
Tinh sạch enzyme là một bước rất cần thiết, tuy nhiên thường chỉ thực hiện đối với những enzyme có giá trị ứng dụng cao
Công nghệ di truyền
Khả năng ứng dụng của kỹ thuật tái tổ hợp (recombinant techniques) hơn 10 năm qua đã có mộ...
Phân lập các enzyme hòa tan
Thường các nhân tố ức chế protein phải được bổ sung để làm giảm ảnh hưởng phá huỷ của prot...
Tách chiết tinh sạch protein/enzyme
Các enzyme hoặc protein được sản xuất bằng vi sinh vật có thể ở nội bào, ở khoang gian bào...
Tinh sạch enzyme
Tinh sạch enzyme là một bước rất cần thiết, tuy nhiên thường chỉ thực hiện đối với những e...

Thư viện ảnh


X